చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


Love makes life...................


These are some LOVE quotes.....................

Just See........... వీటిని నేను దగ్గరదగ్గర ఒక one year before collect చేసాను.....exactly అంటే aug2008....

ఇంకా చాల వునయే............కానే నాకు బెస్ట్ అనిపించినా వాటిలో కొన్ని.................


 • Love is an emotion experienced by the many and enjoyed by the few.
 • Love is bittersweet, its up to u to make it bitter or sweet.
 • To fall in love is to create a religion that has a fallible god.
 • Comfort me with apples, for I am sick of love.
 • "what has faded, is already lost.............
 • "Love brings pain, And Pain brings beauty"
 • The pain of love is the pain of being alive. It is a perpetual wound.
 • If love is shelter, I'm going to walk in the rain.
 • when you are always on my mind and my heart hurts when you are gone what is it that i feel, if it is not love
 • Love is like a poisonous mushroom -- you don't know if it is the real thing until it is too late
 • The greatest weakness of most humans is their hesitancy to tell others how much they love them while they're still alive.
 • To love and win is the best thing. To love and lose, the next best.
 • I dont know why they call it heartbreak. It feels like every part of my body is broken too.
 • We always believe our first love is our last, and our last love our first.

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......