చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


అబ్బో చలి కాలం......

ఈ రోజు కాసేపు బయట తిరిగే మద్యానానికి రూం కి వచాను.

నేను సంతోష్ వచ్చి వండుకుని తిని కబుర్లు చెప్పుకుంటూ నెట్ బ్రౌసింగ్ చేస్తూ కూర్చున్నాం......

సాయంత్రం నేను , సంతోష్ కలిసి బయటా టీ తాగి వచ్చాం ....

ఇంక రూం లోనే వున్నాను........నిద్ర వస్తునట్టు వుండి కాని...నిద్ర పట్టట్లేదు......

బయటా చాల చల్లగా వుండి బయట.... 17 digrees వుండి temp... అంత చల్లగా వుండి..........

బయట కనీసం నుంచోవటం కుడా కష్టం గానే వుండి..............ఎముకలు కోరికే చలి అంటారు ఇదేనేమో అనిపించింది........

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......