చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నెట్ డే..

మద్యాహ్నం తిన్నాక ఇంక బయటకి వెళ్ళలేదు.....................

రూం లోనే వున్నాను.. మద్యానం నుంచి నెట్ ముందు కూర్చుని ఏదో ఒకటి కేలుకుతూనే వున్నాను...........

ఇంక ఆపలేదు.............. కళ్లు బాగా స్ట్రైన్ అయినట్టు వున్నాయి అందుకే ఈరోజు తొందరగా నిద్ర వస్తోంది............

లేకపోతే నాకు అప్పుడే నిద్ర రాదు............ మా రూం పక్కన వున్నా గార్డెన్స్ లో రోజు ఏదో ఒక పెళ్లి జరుగుతోంది............

రోజు రాత్రి 12;30 దాక అదే సందడి...................

రూం కి కొత్త అతను వచాడు.............. మురళి అని ఇవాళ అతనే వండాడు............. బానేవుంది ఫుడ్..........

మద్యానం సినిమా కి వెళ్లి వచాడు.......... aarya2.......... కి అంత బాలేదు అన్నాడు.......... నేను నెట్ లో చుస్తే ఏదో సైట్ లో 3 ఇచ్చాడు rating.................... నేను అనుకోవడం avg. అనుకుంటున్నా..........

రేపు నైట్ వెళ్ళాలి సినిమా కి ............ రేపు బక్రీద్ అంట.......... డ్రైవర్ వస్తాడో రాదో అనుమానమే............

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......