చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


My all time fav.....

వెర్రిది అమ్మేరా ............... పిచ్చిదాని కోపం రా........... పచ్చి కొట్టి వెళ్దామా............ బూచికిచ్చి పోదామా ......... పచ్చి కొట్టి పోయామా....... పాలేవళ్ళు ఈట్టారు................ బూచాడికి ఇచ్చామా బువ్వేవాళ్ళు పెడతారు చెప్పు..........

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......