చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


11/12/2009 - ఇంటి ప్రయాణం...ఈ రోజు బస్సు లు ఉంటాయా ?????? ఉండవా ??????? అన్న సంసయంతో దాదాపు ఇంటికి వెళ్ళడం విరమించుకున్నాను.......


ఎందుకో సరదాగా నెట్ లో keseneni సైట్ చుస్తే అందులో బస్సు లు వున్నాయి....... ఇంకా సరే వుంటాయేమో చూడడం అని లకడి కాపూల్ బయలుదేరాను..............


అప్పుడు టైం 6:30 అయ్యింది సాయంత్రం .......... ప్రొదూన నుంచి ఎం చేయలేదు........... కాలి గా రూం లోనే వున్నాను.........


అప్పుడు టికెట్ తెసుకుని........... అమీరపేట్ బిగ్ బజార్ కి బయలుదేరాం ....... నేను ఇంకా చందు....


కాసేపు షాపింగ్ చేసాం .... నాకు మా తమ్ముడుకి బట్టలు తీసుకున్నాను........ ఈ నెలలో వాడి పుట్టిన రోజు వుంది.......


మానాన్నకి రెండు shirts తీసుకున్నాను.......... ఇక్కడ దాక బానే వుంది.........


తర్వాత మా అమ్మకి ఎం తీసుకోవాలో అర్ధం కాలేదు........... చీరలు వీటిగురించి నాకేం తేలేదు........... ఇంకా ఎం తీసుకోవాలో తెలేకా బయటకి వచేసాను.......... బయటకి వచేటప్పుడు protinex అని షుగర్ వాళ్లకి వాడేది.........


మా అమ్మకి డాక్టర్ చెప్పలేదు వాడమని.......... కాని తీసుకుందాం అనిపించింది........... చందు వద్దు అన్నాడు........ ఇంకా ఆగి పూయా......... రాత్రి 11:00 కి బస్సు..........
రాత్రి చందు వచాడు ........ బస్సు స్టాప్ లో దించడానికి............. రాత్రంతా enrique సాంగ్స్ విన్తూ... ప్రయాణం చేసాను.. రాత్రి ప్రయాణం లో Enrique greatest hits వినండి కుదిర్తే.. బావుంటే...
bilomas గాని , love to see u cry గాని , addicted గాని , somebody's me గాని, hero గాని, taking back my love గాని, rhythm divine గాని, ..... ఒకటని కాదులే అన్ని బావుంతాయే..


ఇంతకీ ఇంట్లో అమ్మకి ఏమైనా తేసుకు వెళ్ళేటప్పుడు.......... ఎం తీసుకు వెళ్ళాలి.............

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......