చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


తెలుగెంత తియ్యనా!!!!......కదా........


రోజు కుంటాల వెళ్ళే టప్పుడు పాటలు వింటూ వుండటం వల్లో ఏమో కాని........... నాకు నచిన lyrics

ఆలోచిస్తువున్న...........

మద్య నేను విన్న lyrics అన్నిటిలో ఆర్య-2 lyrics best of the best......

రోజు విన్న పాటలలో నాకు నచిన lyrics కొన్ని...........

(ఆర్య -2 లోని baby he loves u పాట లోనిది........)

ఎంత దగ్గరైన నీకు నాకు మద్య వున్న అంతులేని దూరమంత..........
ఎంత చేరువయ్నా నువ్వు నేను కలిసి చేరలేని తీరమంతా...........
ఎంత ఒర్చుకున్న నువ్వు నాకు చేసే జ్ఞాపకాల గాయమంత.......

(ఆర్య -2 cinema లోని i love u పాట లోనిది.........)

నిన్ను చూసే కళ్ళకి లోకమంతా ఇంక ఎందుకో.............

తీసుకుంటే నువ్వు ఊపిరి పోసుకుంట ఆయువే........ చెలి..


చిలుకలె నీ పలుకు తిరిగి పలికాయంటే తొలకరే లేకుండా కాసేయనా...........


(ఆర్య-2 cinema లో కరిగేలోగా క్షణం పాట లో........ )

సాగే మీ జంటని చూస్తుంటే ............ నా బాదంతటి అందం గా వుండీ...........

(చక్రం cinema లో ఒకే ఒక మాట లో...........)

నువ్వు రాక ముందు జీవితం గురుతైనా లేదని... నిను కలుసుకున్న క్షణం నను విడిచి పోదని ........ప్రస్తుతానికి గుర్తున్నవి ఇవీ............. మల్లి గుర్తొస్తే ఇంకో post లో కలుద్దాం...........

మీకు తెలిసినా మంచి lyrics వున్న పాటలు వుంటే చెప్పండి నేను try చేస్తాను........

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......