చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


ప్రవరాక్యుడు.............

నిన్న రోజంతా కాళి............... అలీ సాగర్ అని చిన్న బోటింగ్ పాయింట్ వుండి............. నిన్న సాయంత్రం అక్కడ గడిపాం................


నేను , సంతు గాడు ఇంకా మురళి.............. తర్వాత రూం కి వచేసం.............


బావుంది అలీ సాగర్........... బోటింగ్ పాయింట్.......... మేము అక్కడికి వెళ్ళే సరికి............6:15 అయింది.............ఆ టైం లో వాడు పెడల్ బోటు ఇవ్వనన్నాడు............. మోటర్ బోటు అయతే ఎక్కమనాడు..............


మోటర్ బోటు నాకు పెద్ద గా నచాడు............. వాడు పదినిముషాలలో అంత తిప్పి తెసుకుని వస్తాడు......... పెడల్ బోటు అయతే నే బావుంటది అని............. ఇంక ఎక్కలేదు..............


కొన్ని బిస్సుత్స్ , ఇంక కూల్ డ్రింక్స్ తాగి 7:00 దాక వుండి వచేసం...............


తర్వాత రూం కి వచ్చాక అందరు సినిమా ప్లాన్ చేసాం.............. నైట్ సెకండ్ షో చాల బావుంది.... సినిమా కూడా.. నచ్చింది.... బానేవుంది..............


ఇంక సినిమ ఐయిపోయాక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక టీ తాగి సరదాగా కాసేపు కార్ లో రోడ్ మీద తిరిగి నిదానంగా 2:౦౦ కి రూం కి వచ్చి అప్పుడు పడుకున్నాం ..........


అల గడిచింది....... ఈ రోజు.......... sorry నిన్న...మనసంటూ వునోల్లె మారాజులు.......... మమతంటూ లేనూల్లె నిరుపేదలు................


అంటోంది బయట హాల్ లో ఎవరి laptop ఓ...

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......