చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నా కొత్త ఫోన్.........


ఈ రోజు.... నేను ఆఫీసు పని మీద హైదరాబాద్ వచాను....
ఈ రోజు నా చాల రోజుల కల నెరవేరింది... అదే హైదరాబాద్ రావాలని కాదు...........
ఒక slide మొబైల్ కొనాలని.............. కాని ఫస్ట్ ఏదైనా చిన్న మొబైల్ కొనదామని వెళ్ళాం ....
నేను, చందు................. కాని ఏమి నచలేదు..............
చివరికి Sony Ericsson W205 ఫోన్ కొనేసాను..... slide model........ నాకు చాల బాగా నచ్చింది............. cost వచేసి............. 4,350............
Now i m happy now............ ఇంకా ఇప్పుడే రూం కి వచ్చి చందు నేను తింటున్నాం.........
రేపు ఇంటికి వెళ్తున్న............. ఎందాక ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే ........ అందరు పెద్ద లిస్టు చెప్పారు.......
తేవలిసినవి.............. నీను ఇంకా ఏమి ఆలోచించలేదు............. ఎం తీసుకున్నానో .......... తీసుకున్న తర్వాత చెప్తా...........
bye..........

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......