చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నా పైత్యం...

నిన్న నువ్ నడిచిన దారిని వెతికా........

నీ కాలి జాడల కోసం..

చిత్రం గా అక్కడ భూమే లేదు..

బహుశా... దొంగలు దొంగిలించారేమో..

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......