చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


నేనూ...... కృష్ణుడినే.......


ఇందాక భక్తిసామ్రాజ్యం బ్లాగ్ లో ..........

తను వేసుకున్న కాలి గజ్జెలు విని శ్రీ కృష్ణుడు తనే భయపద్దడనే .....పోస్ట్ చదివా.... అది చదవంగానే నవ్వొచింది....


ఎందుకంటే చిన్నపుడు నాకు అలాంటి అనుభవమే వుంది......


నా చిన్నప్పుడు నా చిన్ని .కాళ్ళకి బూట్లు వేసరంటా....... ........


నడిచేటప్పుడు కుయ్...కుయ్... అని సౌండ్ వస్తాయే అవి ......

నేను ఒక అడుగు వేసి ఆ శబ్దానికి నేను భయపడి......... ఏడుస్తూ ....... అక్కడే నుంచుని పోయానంటా....


అమ్మ ఎం పర్లేదు నడవ మన్న....... వినకుండా ఎడ్చేసి....... చివరికి ........


అవి తీసేసే దాక ఊరుకోలేదంట..........


ఒక సారెప్పుడో నేను ....... మా అమ్మ దగ్గర ధైర్యం గురించి ......... లెక్చర్ ఇస్తున్నప్పుడు ........... అమ్మ ఈ విషయం

చెప్పింది .............

అది విని మా తమ్ముడు ఒకటే నవ్వు..........

ఇంకా మళ్ళి మాట్లాడకుండా...... కూర్చున్న..............

ఈసారి మా అమ్మని అననీయండి...... చెప్తా........ గర్వంగా ..........కృష్ణుడు కూడా అంతే లే అని.....


:) :) :) :)

1 comments:

శిశిర said...

:)

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......