చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


MJ..... సినిమా .......

చిమ్ముతూ, నింగికెగిరితే నిబిదాస్చర్యం లో నేనే..............
నెత్తురు కక్కుతూ, నేల రాలితే నేర్దాక్షిన్యం గా నేనే.............
ఈ కాళ్ళకి ఆ మాటలు సరిగ్గా ... సరిపోతాయనుకుంటా ..

ఈ రోజు బంద్ వల్ల ......... బయటికి వెళ్ళలేదు......... జీవితం లో ఒక రోజు ఖాళి గా రూం లోనే గడిచిపోయింది అనుకున్న..............

కాని , నిన్న పెట్టిన This Is It డౌన్లోడ్ అయిపోతే ....... అది చూస్తూ వున్నా సాయంత్రం...........

బావుంది...... Michel ఎలా ప్రాక్టీసు చేసాడు......... అన్ని చూపించాడు..........

పొపులర్ సాంగ్స్ కొన్ని చూపించారు.......


Beat it, Billie jean, Dangerous, Black or White, Smooth criminal, Earth song, They don't care

about us..... ఇంకా చాల వున్నాయి...


ఎలా అతను స్టేజి షో కి ఇలా రెడీ అవుతాడు..... అతని గ్రూప్ లో వాళ్ళని ఎలా రెడీ చేస్తాడు......... ఇవన్నీ బాగాచూపించారు.........

అతని డాన్స్ కాని, సాంగ్ కంపోసింగ్ కాని బావుంటాయి ...అందుకే ..... నేను అతని అభిమానిని........

అతని మీద ఎన్ని కేసులు , ఆరోపణలు వచినా... అతనిని అబిమానిస్తూనే వున్నాను...... వుంటాను

కూడా...........

నా దృష్టిలో ............. ప్రతీ మనిషిలో మంచి , చెడు రెండూ వుంటాయి...........

కాని మనం అవతలి వాళ్ళలో చూసేటప్పుడు......... మంచిని మాత్రమే తీసుకోవాలి.............

అంటే హంస ఎలా అయితే పాలు మాత్రమే తాగి....... నీళ్ళు వదిలిపెడుతుందో అలా.........

అందుకే నేను ఎప్పటికి MJ అభిమానినే......May your soul rest in peace MJ....................

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......