చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


విహారి - 2

ఇక అక్కడి నుంచి బయల్దేరాక  అలీ సాగర్ వెళ్దామంటే మద్యలో ఏదో గుడి కనిపించింది ... సరే అక్కడికి వెళ్దాం అని బయల్దేరాం ...

వెళ్ళే దారిలో నేను తెసిన ఫోటో ఇది ...

ఇదే ఆ గుడి లక్ష్మి నరసింహ స్వామీ ఆలయం
గుడి కి వెళ్ళే దారి ఇదే..

ఆ దారిలో వేసిన ముగ్గులు .. కింద జై తెలంగాణ...

ఇది అక్కడ వేసిందే ...

ముగ్గుల పోటీలు పెట్టినట్టు వున్నారు అనుకున్నాం .... ఈ ముగ్గులు చూసి ..


ఇది గుడి దగ్గర వేసిన దేవుని బొమ్మ ...
ఇది గుడి లోపల ప్రదేశం ....

గుడి లో ఒక ప్రక్కన ఇలా విగ్రహాలు పెట్టి వున్నాయి ... అన్ని దేవుళ్ళవీ ..

గుడి లోపల కృష్ణుడు .. పక్కన గోవులు ...

గుడి గోపురం ...


గుడి వెనుక వైపు వున్న లక్ష్మి నరసింహ స్వామి .....

గుడి వెనుక వున్న .... వెలగ కాయల చెట్టు ....

ఈ చెట్టుకి ఇలా కట్టి వున్నాయి ... బహుశా కోరికలు లాంటివి తీరడానికేమో అనుకున్నాం ...

గుడి బయటవైపు పెద్ద చెట్టు ....


ఇది కొలను అంటా ...

ఇదే కొలను ఎంట్రన్స్ ..... దీనికి కొంచం చరిత్ర  ఉందంట ..

ఇది ఆ కొలను చరిత్రని తెలిపే బోర్డు ... ఇందులో మునిగి స్నానం చేస్తే ... శని దోషాలు అన్ని పోతాయని రాసి వుంది దాని మీద ..
ఇంకా అంతే తర్వాత ఆలీసాగర్ వెళ్ళాం ... కాని అప్పటికే వెలుతురూ సరిగా లేనందువల్ల ఎక్కువ సేపు ఉండలేదు ...
:):):):):):):):)

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......