చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


మా బేబీ షామిలి ...........
ఈ ఫోటోలో పాప  చూడండి ఎంత ముద్దుగా వుందో ....అమాయకమైన చూపులు.... పట్టు పరికిణి ... పాపిడి బిళ్ళ .....చిన్ని గాజులు ... బంగారు గొలుసు తో .....

0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......