చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


కెరటాల మాటున ......


నీ పరిచయం నాలో పరవశం నింపిన సమయాన ....
ఆ పరవశం నా లోని ప్రేమను ఉప్పోగించిన క్షణాన ....


ఆ ఉప్పొంగిన సముద్రం లో నుంచి కొన్ని అలలనే......... నీ కు చూపించాలని ప్రయత్నించాను ...


ఇక నా ప్రేమ ప్రశాంతత నే చూసి భయపడిన నీకు ....


అది ఉత్తుంగ తరంగాలై ప్రవహిన్చేసమయం లో చూసి తట్టుకునే శక్తి లేదు...


ఇక అందుకే నేస్తం ..... నేను...... ప్రేమ అనుకునే ఈ సముద్రం ... సమస్త నీ హృదయాన్ని ముంచేత్తకముందే ....


ఈ ప్రేమికుల రోజు సాక్షిగా నిన్ను, నీ ప్రేమను ..... పరిత్యజిస్తున్నాను .....

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......