చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


వింటున్నావా ...... వింటున్నావా .....!!

ఫలుకులు నీ పేరె తలుచుకున్న..

ఫెదవుల అంచుల్లొ అనుచుకున్న..

మౌనముతో నీ మదినీ బంధించా.. మన్నించు ప్రియా..తరిమే వరమా.. తడిమే స్వరమా..

ఇదిగో ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా..

వింటున్నావా.. వింటున్నావా...వింటున్నావా..తరిమే వరమా.. తదిమే స్వరమా..

ఇదిగొ ఈ జన్మ నీదని అంటున్నా..

వింటున్నావా.. వింటున్నావా...వింటున్నావా..

వింటున్నావా...వింటున్నావా..విన్నా.. వేవేల వీణల సంతోషాల సంకీర్తనలు

నా గుండెల్లో ఇప్పుడే వింటున్నా

తొలిసారి నీ మాటల్లొ పులకింతలా పదనిసలు విన్నా..

చాలు చాలే చెలియా చెలియా బతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్న..

ఓహ్...బతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్న..ఏ..మొ.. ఏ..మొ... ఏమవుతుందో...

ఏదేమైనా .. నువ్వే చూసుకో..

విడువను నిన్నే ఇక పైనా వింటున్నావా... ప్రియా..

గాలిలో తెల్లకాగితంలా నేనలా తేలి ఆడుతుంటే

నన్నే ఆపి నువ్వే రాసిన..ఆ పాటలె వింటున్నాతరిమే వరమా.. తదిమే స్వరమా..

ఇదిగొ ఈ జన్మ నీధని అంటున్నా.. వింటున్నావా..

వింటున్నావా...వింటున్నావా..వింటున్నావా...వింటున్నావా..ఆద్యంతం యేదొ..యేదొ...అనుభూతి..

ఆద్యంతం యేదొ అనుభూతి అనవరతం ఇలా అందించేది

గగనం కన్నా మునుపటిది

భూతలం కన్నా ఇది వెనుకటిది

కాలం తోన పుట్టింది కాలం లా మారే.. మనస్సె లేనిది ప్రేమ..రా..ఇలా..కౌగిల్లలొ నిన్ను దాచుకుంట..

నీదానినై నిన్నె దారి చెసుకుంట

ఎవరిని కలువని చొటులలోన

ఎవరిని తలువని వేళలలోనతరిమే వరమా.. తదిమే స్వరమా..

ఇదిగొ ఈ జన్మ నీధని అంటున్నా.. వింటున్నావా..

వింటున్నావా...వింటున్నావా..వింటున్నావా..ఆ..

విన్నా.. వేవేల వీణల సంతోషాల సంకీర్తనలు

నా గుండెల్లోలొ ఇప్పుడే వింటున్నాతొలిసారి నీ మాటల్లొ పులకింతలా పదనిసలు విన్న..

చాలు చాలె చెలియా చెలియ బతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్న..

చాలు చాలె చెలియా చెలియ బతికుండగా నీ పిలుపులు నేను విన్న..

ఓహ్...బతికుండగ నీ పిలుపులు నేను విన్న..Super song from YMC....

0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......