చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


జీవిత సత్యం ....!తినటానికి తిండి వుండి తినక పోవటమే " ఉపవాసం "

పడుకోవటానికి మంచం వుండి పడుకోక పోవటమే " జాగారం "

కోపం వచ్చినప్పుడు చేతిలో కత్తి వుండి తెగనరకట పోవడమే 

"మానవత్వం "

బ్రతకడానికి మనతో  మనుషులు వుండి మనసు  విప్పి  మాట్లాటడానికి

 ఎవరు లేకపోవటమే " నరకం "

ఎప్పుడో వచ్చిన ఓ సినిమాలో మాటలకి కొన్ని మాటలు కలుపుతూ .... 

ఒకే ఒక మాట మదిలోన దాగుంది మౌనంగా ...........

నాకు చాల ఇష్టమైన పాట ఎందుకో ఈ రోజు ఇక్కడ రాయాలనిపించింది ... :):):)


ఒకే ఒక మాట

మదిలోన దాగుంది మౌనంగా


ఒకే ఒక మాట 

పెదవోపలేనంత తీయంగా


నా పేరు నీ ప్రేమనీ 

నా దారి నీ వలపనీ


నా చూపు నీ నవ్వనీ 

నా ఊపిరే నువ్వనీ


నీకు చెప్పాలని .......
నేను అనీ లేను అనీ 

చెబితే ఏం చేస్తావో

నమ్మననీ నవ్వుకుని 

చాల్లే పొమ్మంటావో


నీ మనసులోని ఆశగా 

నిలిచేది నేననీ


నీ తనువులోని స్పర్శగా 

తగిలేది నేననీ


నీ కంటి మైమరపులో 

నను పోల్చుకుంటాననీ


తల ఆంచి నీ గుండెపై 

నా పేరు వింటాననీ


నీకు చెప్పాలని .........

నీ అడుగై నడవడమే 

పయనమన్నది పాదం


నిను విడిచి బతకడమే 

మరణమన్నది ప్రాణం


నువు రాకముందు జీవితం 

గురుతైన లేదనీ


నిను కలుసుకున్న ఆ క్షణం 

నను వదిలిపోదనీ


ప్రతి ఘడియ ఓ జన్మగా 

నే గడుపుతున్నాననీ


ఈ మహిమ నీదేననీ 

నీకైన తెలుసా అనీ


నీకు చెప్పాలని ......... 
నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......