చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


జీవిత సత్యం ....!తినటానికి తిండి వుండి తినక పోవటమే " ఉపవాసం "

పడుకోవటానికి మంచం వుండి పడుకోక పోవటమే " జాగారం "

కోపం వచ్చినప్పుడు చేతిలో కత్తి వుండి తెగనరకట పోవడమే 

"మానవత్వం "

బ్రతకడానికి మనతో  మనుషులు వుండి మనసు  విప్పి  మాట్లాటడానికి

 ఎవరు లేకపోవటమే " నరకం "

ఎప్పుడో వచ్చిన ఓ సినిమాలో మాటలకి కొన్ని మాటలు కలుపుతూ .... 

2 comments:

Anonymous said...

Good, but మానవత్వం & నరకం .. Not matching

chicha.in said...

ohhhhh.. So nice ..

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......