చీకటి వెలుగుల రంగేళి ......


వందనం....... అభివందనం ..........
బాబులు ... పాపలు .... పిల్ల కాయలు అందరు బాగున్నారా ?

ఎట్ట గుండారు ? అదరు సక్కం గానే వుండార ? మళ్ళి మంచి కబురుతో వస్తా తొందరలో ...... 


0 comments:

Post a Comment

నాతో టచ్ లో ....

లెక్కలు

నా అభిమానులు ......